Algemene voorwaarden

//Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden2019-12-13T12:36:48+00:00

Algemene voorwaarden Massagepraktijk Nina en website Massagepraktijk Nina

Het is niet toegestaan om mijn website of onderdelen van mijn website te dupliceren, te kopiëren, te screenprinten of te gebruiken in enigerlei publicatie wanneer hiervoor geen toestemming door mijzelf is verleend.  

Om de dienstverlening soepel te laten verlopen, hanteer ik een aantal voorwaarden, die ik hieronder heb weergegeven. Als u een afspraak maakt, ga ik ervan uit dat u kennis hebt genomen van deze voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 1. Een zwangerschapsbegeleider is geen arts of fysiotherapeut en is dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen. Dienstverlening door Massagepraktijk Nina is niet bedoeld als een alternatief voor een medisch advies of behandeling. Voor sommige klachten die een specialistische aanpak vragen, zult u worden doorverwezen.
 2. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij/zij tijdens het intakegesprek geeft. Deze informatie stelt de therapeut in staat om de dinestverlening zo veilig mogelijk uit te kunnen voeren. Indien de cliënt informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. dan is
 3. Massagepraktijk Nina niet verantwoordelijk te stellen voor resultaten of gevolgen tijdens of na de dienstverlening.
 4. Massagepraktijk Nina houdt zich niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen. Massagepraktijk Nina draagt generlei aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Massagepraktijk Nina te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
 5. De aansprakelijkheid van Massagepraktijk Nina, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 6. De gegevens die u geeft worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt, tenzij dit rechtswege dwingend wordt opgelegd.
 7. Massagepraktijk Nina houdt zich aan een geheimhoudingsplicht.
 8. Bij het maken van een afspraak wordt uw adres, telefoonnummer en e-mail adres gevraagd voor de administratie.
 9. U wordt vriendelijk verzocht om mobiele telefoons uit te schakelen of op de stille stand te zetten.
 10. Afspraken kunnen tot 24 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij te late afzeggingen wordt er 50% van de kosten van de behandeling in rekening gebracht. V.w.b. cursussen; bij verhindering, het niet reageren, niet verschijnen van de cursist of tussentijdse beëindiging van de cursus vindt er geen restitutie plaats van enig cursusgeld.
 11. Ingeval van ziekte van de therapeut/docent zal Massagepraktijk Nina één vervangende sessie of cursusdagdeel aanbieden per vervallende afspraak of cursusdagdeel.
 12. Massagepraktijk Nina behoud zich het recht voor een client te weigeren. Ethiek en een goede hygiëne zijn voor beide partijen vanzelfsprekend.
 13. Een geschil is aanwezig zodra Massagepraktijk Nina of de cliënt, verklaart dat dit het geval is.
 14. Op alle overeenkomsten, opdrachten en transacties van Massagepraktijk Nina is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 15. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende dienstverlener heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.